Η Εταιρεία «ΕΡΓΟ – ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ασχολείται, από το 1985, με την Κατασκευή (και την Μελέτη) ολόκληρου του φάσματος των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού & Αερισμού-Εξαερισμού, τις Εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Ψύξης, σλλά και τις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.
Η Εταιρεία διευθύνεται από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Δημ. Λ. Ορφανό, και πλαισιώνεται, κατάλληλα, από έμπειρο και ικανό Τεχνικό προσωπικό, αποτελούμενο από δυο (2), ακόμη, Διπλ. Μηχ/γους – Ηλ/γους Μηχανικούς, και δώδεκα (12) άτομα Τεχνιτών υψηλής στάθμης, ειδικοτήτων αντίστοιχων με την δραστηριότητά της. Το προσωπικό της Εταιρείας ολοκληρώνεται, με την παρουσία δυο (2) ακόμη υπαλλήλων του Λογιστηρίου και μιας (1) υπαλλήλου για την Γραμματεία.

Η Εταιρεία, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα μεγάλης έκτασης, και εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Eργων και την παράδοσή τους «με το κλειδί στο χέρι» (Turn-on Key Projects).
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η «ΕΡΓΟ – ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.», έχει αναλάβει και εκτελέσει Εργα παντός είδους, όπως :
– Εγκαταστάσεις Κεντρικού Κλιματισμού (Χειμώνος & Θέρους) & Αερισμού-Εξαερισμού
– Ειδικές Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης (Συντήρηση – Κατάψυξη – Βαθειά Κατάψυξη)
– Ειδικές Εγκαταστάσεις < Καθαρών Χώρων > (Clean Rooms), για την Βιομηχανία των Ηλεκτρικών Καλωδίων
– Ειδικές Εγκαταστάσεις < Στείρων Χώρων > (Sterile Chambers), για την Βιομηχανία Φαρμάκων και τα Χειρουργεία των Νοσοκομείων
– Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κίνησης & Φωτισμού, στην Βιομηχανία και την Κατοικία
– Ειδικές Εγκαταστάσεις και Λύσεις < ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >
– Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Ισχύος, μέσω ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Panels, διασυνδεδεμένων ή μη με τα Δίκτυα της Δ.Ε.Η.
– Εγκαταστάσεις Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος, στη Μέση ή στη Χαμηλή Τάση, καθώς και Ειδικές Εγκαταστάσεις «Ενδιάμεσων Ενεργειακών Μετρήσεων»
– Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης
– Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
– Εγκαταστάσεις Αερισμού και Εξαερισμού
– Εγκαταστάσεις Θερμιδομέτρησης σε υπάρχοντα ή νέα Συστήματα Θέρμανσης
– Εγκαταστάσεις Κεντρικής Παραγωγής και Διανομής Πεπιεσμένου Αέρα
– Ειδικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Πνευματικής Μεταφοράς Υλικών
– Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών, Υδραυλικών & Πνευματικών Αυτοματισμών
κ.ά.

Η Εταιρεία, δεν αντιπροσωπεύει κάποια συγκεκριμένα Μηχανήματα προελεύσεως Εξωτερικού ή Εσωτερικού, συνεργάζεται, όμως, με πολύ γνωστούς Κατασκευαστικούς Οίκους τόσον του Εξωτερικού όσον και του Εσωτερικού, από τους οποίους προμηθεύεται Υλικά και Μηχανήματα βασικού και παρελκόμενου εξοπλισμού, οι δε κατασκευές της, πραγματοποιούνται, πάντοτε, επί τη βάσει αυστηρών προδιαγραφών.

Η «ΕΡΓΟ – ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.» παρέχει, τέλος, τις υπηρεσίες της και στον τομέα της Συντήρησης των Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ώστε οι Εγκαταστάσεις αυτές να διατηρούνται σε πλήρη ετοιμότητα από πλευράς λειτουργίας και απόδοσης, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.